1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door KUDOS BVBA.
  2. De cliënt verbindt er zich toe de overeengekomen prijzen in euro, vermeld op de factuur, te storten op het aldaar aangegeven rekeningnummer BE36 7360 5690 1981 van KBC Bank, zoniet kan KUDOS BVBA de diensten niet garanderen.
  3. De facturen zijn betaalbaar 15 (vijftien) dagen factuurdatum. Bij laattijdige betaling is zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente te verhogen met 2%. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 50,00 als schadevergoeding.
  4. Enige vertraging in de uitvoering, of veranderingen in het aanbod of programma van de diensten aangeboden door KUDOS BVBA, kan geen aanleiding geven tot de betaling van schadevergoeding.
  5. De aansprakelijkheid van KUDOS BVBA is uitgesloten voor enig verlies van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door of ten gevolge van een onjuiste of nalatige uitvoering van de diensten tenzij de cliënt bewijst dat deze te wijten is aan een grove fout in hoofde van KUDOS BVBA. In dat geval is de aansprakelijkheid van KUDOS BVBA beperkt tot 2.500,00 euro.
  6. Beide partijen en hun verzekeraars verlenen wederzijdse afstand van verhaal tegenover elkaar en hun verzekeraars voor alle schade en verliezen (inbegrepen materiële schade en verliezen, lichamelijke schade en overlijden van hun werknemers en indirecte schade) .
  7. De cliënt verbindt er zich toe KUDOS BVBA te vrijwaren voor alle mogelijke schade en alle mogelijke aanspraken van derden. Indien de diensten in de lokalen van de cliënt zelf worden georganiseerd, verbindt de cliënt er zich toe diens aansprakelijkheid desbetreffen genoeglijk te verzekeren bij een door KUDOS BVBA erkende verzekeringsmaatschappij en hier op eerste verzoek het bewijs van te leveren.
  8. Elke klacht of vordering tegen KUDOS BVBA moet ontvangen zijn via aangetekend schrijven binnen een termijn van 8 (acht) kalenderdagen die volgt op het effectief uitvoeren van de diensten – zoniet treedt van rechtswege rechtsverval op.
  9. Het Belgisch recht is van toepassing op alle diensten door KUDOS BVBA uitgevoerd.
  10. Alle mogelijke betwistingen tussen de cliënt en/of haar aangestelden, en KUDOS BVBA zullen in der minne tussen de partijen geregeld worden. Bij gebreke aan een minnelijke regeling, zal het geschil voorgelegd worden aan de rechtbanken van Leuven, die uitsluitend bevoegd zijn.